سفارش تبلیغ
صبا ویژن


چهل روز است گلگون گشته صحرا

ز خــــــــــون پاک فرزندان زهرا

چهل روز است خاموش است خاموش

چــــــــــــــراغ کاروان آل طاها

چهل روز است گشته ورد زینب

حسینم وا حسینم وا حسینا
اربعین

<