سفارش تبلیغ
صبا ویژن


مجالی برای شهادت

پرنده! دعا کن که طاقت ندارم

بـرای پـریـدن شهـامـت ندارم

چگونه نمانم که حتی کمی هم

به چشمان